ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 帳務部門

客戶於'購買後"帳務問題相關

 客服部門

客戶於"購買後"有任何產品使用細節問題或其他問題

 業務部門

不論對於大朵產品有任何的問題或是其他需求都可以與我們連絡
※若是已購買的客戶請選擇〝客服部門〞登入,才能依您申請的服務作確認回覆